top of page

QUÈ FEM

La Fundación Patronato Ponsich pretén, en la mesura de les seves possibilitats, ajudar a qualsevol malalt o persona gran amb necessitats econòmiques, perquè pugui viure amb major dignitat.

 

La gran majoria de les sol·licituds d'ajuda es reben a través de mediadors (normalment assistents socials) que coneixen els objectius perseguits per la fundació. Aquestes sol·licituds se sotmeten a uns criteris objectius de selecció i atorgament d'ajudes que, una vegada resolts, es comuniquen als mediadors per a què, complides les condicions establertes, es procedeixi a l'entrega de l'ajuda aprovada.

 

Bàsicament hi ha dos tipus d'ajudes:

 • Mensuals: consisteixen en complements de pensió regulars a persones necessitades. Aquests complements s'abonen en el compte corrent del beneficiari o, depenent de les circumstàncies personals, es poden abonar als centres d'assistència en els que resideixen o són atesos. Amb caràcter complementari a la permanent supervisió del mediador, amb una regularitat mínima anual, la fundació convoca reunions amb els beneficiaris amb l'objectiu de verificar la vigència i suficiència de la necessitat atesa.

 

 • Puntuals: destinades a cobrir determinades necessitats considerades imprescindibles i que per qualsevol altra raó no estan cobertes per la Seguretat Social (audiòfons, pròtesis dentals, ulleres, etc). En tots els casos els pagaments es fan als centres o entitats que presten el servei, prèvia presentació de la factura i confirmació per part del mediador de que el servei s'ha prestat realment.

 

Els criteris establerts de selecció i atorgament d'ajudes pretenen que aquestes arribin als col·lectius més desfavorits dins dels inclosos en la finalitat fundacional, determinada pel fundador, de malalts i gent gran de la província de Barcelona.

 

No es concedeixen ajudes a persones que disposin de patrimoni. En aquest cas se'ls comunica la possibilitat de transformar-lo en una renda vitalícia que es pot contractar amb alguna entitat especialitzada. En determinades circumstàncies, només en el cas de consistir en una millor oferta, la fundació contracta directament el vitalici amb el sol·licitant de l'ajut.

 

De mitjana els beneficiaris dels ajuts atorgats amb caràcter mensual de complements de pensió són unes 40 persones i els beneficiaris d'ajuts puntuals són unes 120 persones cada any.

 

Els principals centres d'assistència que actualment acullen persones a les que la fundació ajuda són els següents:

 

 • Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

 • Fundació Escó

 • Fundació Joan Salvador Gavina (Centre Obert Gavina)

 • Fundació Roure

 • L’hora de Déu

 • Fundació Llars compartides

 • Fundació Privada i Benèfica ASSIS

 • Lloc de la Dona

 • Fundació Sostre

 • Fundació Mambré

A les memòries que es mostren a la part superior dreta d'aquesta pàgina, s'inclou breument una descripció de les activitats realitzades cada any per la fundació.

 

Les inversions s'han realitzat conforme als principis i recomanacions indicats en els Codis de conducta aprovats d'acord amb la disposició addicional cinquena del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Ley del Mercado de Valores.

MEMÒRIES

FUNDACIÓN PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

c/ Balcells 29, baixos

08024 Barcelona

Avís Legal

bottom of page